Pedagogickí zamestnanci

1. trieda
Lomjanszká Iveta – učiteľka
Fričová Miriam – učiteľka

2. trieda
Kosibová Zuzana – učiteľka
Stražayová Jarmila – riaditeľka

Konzultačné hodiny pre rodičov sú denne od 16.00 do 17.00 hod. osobne.
Konzultáciu si rodič s učiteľkou alebo riaditeľkou môže dohodnúť aj na iný termín osobne alebo telefonicky na tel. č. 0907/939 235.

Prevádzkoví zamestnanci

Vyhnáliková Janette – školníčka
Pokopcová Ľubomíra – hlavná kuchárka
Svetláková Valika- pomocná kuchárka
Torhanová Iveta – vedúca školskej jedálne

Zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov

Jarmila Stražayová

 • Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov – 11/1999
 • Právne vedomie riadiaceho zamestnanca v rezorte školstva – 1/2002
 • Školská asistentka zubnej starostlivosti – 4/2002
 • Uvádzajúci učiteľ v materskej škole – 12/2003
 • Mám rád seba aj teba – 7/2005
 • Baltík pre začiatočníkov – 4/2006
 • Plánovanie a realizácia výučby v zmysle ISCED 0 – 2/2009
 • Školský manažment v materskej škole – 5/2011
 • Obsahová reforma v materskej škole pre vedúcich pedagogických zamestnancov  – 6/2011
 • Inovácie v riadení školy a školského zariadenia – 11/2011
 • Digitálne technológie v materskej škole pre vedúcich pedagogických zamestnancov – – 12/2011
 • Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania – 4/2013
 • Moderné technológie spracovania školskej administratívy – 5/2013
 • Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ – 11/2013
 • Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní – 11/2013
 • Odborný seminár – Správa registratúry – 3/2014
 • Ako nevyhorieť? – 5/2014
 • Predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít – 6/2014
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní – 7/2015
 • Digitálna fotografia vo vyučovacom procese – 10/2015
 • PRVÁ ATESTÁCIA – 11/2015
 • Digitálne mobilné zariadenia – Tablet – 12/2015

Zuzana Kosibová

 • Tanečná príprava – 9/2015
 • Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego – 10/2015
 • Integrácia detí so zdravotným znevýhodnením – 10/2015
 • Digitálne mobilné zariadenia – Tablet – 12/2015
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula – 6/2016
 • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní – 10/2016

 

Miriam Fričová

 • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní – 10/2016

 

Iveta Lomjanszká

 • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní – 5/2015
 • Digitálne mobilné zariadenia – Tablet – 8/2015
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti 2/2018
 • Práca v digitálnom svete 3/2018