Pedagogickí zamestnanci

1. trieda
Lomjanszká Iveta – učiteľka
Bohúnová Katarína – učiteľka

2. trieda
Kosibová Zuzana – učiteľka
Stražayová Jarmila – riaditeľka

Konzultačné hodiny pre rodičov sú denne od 16.00 do 17.00 hod. osobne.
Konzultáciu si rodič s učiteľkou alebo riaditeľkou môže dohodnúť aj na iný termín osobne alebo telefonicky na tel. č. 0907/939 235.

Prevádzkoví zamestnanci

Vyhnáliková Janette – školníčka
Svetláková Valika – hlavná kuchárka
Škopová Jana – pomocná kuchárka
Torhanová Iveta – vedúca školskej jedálne

Zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov

Jarmila Stražayová

 • Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov – 11/1999
 • Právne vedomie riadiaceho zamestnanca v rezorte školstva – 1/2002
 • Školská asistentka zubnej starostlivosti – 4/2002
 • Uvádzajúci učiteľ v materskej škole – 12/2003
 • Mám rád seba aj teba – 7/2005
 • Baltík pre začiatočníkov – 4/2006
 • Plánovanie a realizácia výučby v zmysle ISCED 0 – 2/2009
 • Školský manažment v materskej škole – 5/2011
 • Obsahová reforma v materskej škole pre vedúcich pedagogických zamestnancov  – 6/2011
 • Inovácie v riadení školy a školského zariadenia – 11/2011
 • Digitálne technológie v materskej škole pre vedúcich pedagogických zamestnancov – – 12/2011
 • Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania – 4/2013
 • Moderné technológie spracovania školskej administratívy – 5/2013
 • Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ – 11/2013
 • Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní – 11/2013
 • Odborný seminár – Správa registratúry – 3/2014
 • Ako nevyhorieť? – 5/2014
 • Predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít – 6/2014
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní – 7/2015
 • Digitálna fotografia vo vyučovacom procese – 10/2015
 • PRVÁ ATESTÁCIA – 11/2015
 • Digitálne mobilné zariadenia – Tablet – 12/2015
 • Funkčné inovačné vzdelávanie – 11/2017
 • Ako na najmenších škôlkarov – 6/2020
 • Profesijné štandardy, portfólio, atestácie – 7/2020
 • Povinné predprimárne vzdelávanie – 4/2021
 • Portfólio pedagogického zamestnanca v podmienkach MŠ – 6/2021
 • Povinné predprimárne vzdelávanie – 4/2021
 • Portfólio pedagogického zamestnanca
 • Zmeny v rozhodovaní riaditeľky od 1.1.2021 – 7/2021
 • Učiteľ MŠ a jeho profesijné kompetencie – 9/2021
 • Rozvoj grafomororiky a vizuomotoriky – 9/2021
 • Hudobná výchova hravo a zábavne – 11/2021
 • Finančná gramotnosť v MŠ – 12/2021
 • Diagnostika detskej kresby – 1/2022
 • Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ – 3/2022
 • Odborná konferencia pre riaditeľky MŠ, Odmeňovanie a katalóg pozícií – 4/2022
 • Celoslovenská odborná konferencia Spoločnosti pre predškolskú výchovu – 10/2022
 • Pedagogické diagnostikovanie nie je len o pozorovaní 11/.2022
 • Plán profesijného rozvoja pre MŠ 3/2023
 • Inkluzívne vzdelávanie v MŠ 3/2023
 • Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ 4/2023
 • Mediálna výchova v MŠ 4/2023
 • Stratégie riešenia problémového správania v MŠ 5/2023
 • Čo by mala učiteľka MŠ vedieť zo zákona o PZ/OZ  3/2024
 • Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ  4/2024
 • Rozvíjanie tvorivosti a kreativity dieťaťa v MŠ  4/2024

 

Zuzana Kosibová

 • Tanečná príprava – 9/2015
 • Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego – 10/2015
 • Integrácia detí so zdravotným znevýhodnením – 10/2015
 • Digitálne mobilné zariadenia – Tablet – 12/2015
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula – 6/2016
 • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní – 10/2016
 • Využitie IKT vo VVČ – 10/2019
 • Matematická gramotnosť – Čísla a číslice – 12/2019
 • Hodnotenie priebehu VVČ z hľadiska fáz, metód, zásad, foriem, prostriedkov a výsledkov učenia sa dieťaťa – 2/2020
 • Ako na najmenších škôlkarov – 6/2020
 • Profesijné kompetencie učiteľa – 9/2020
 • Predčitateľská gramotnosť vo VVČ – 11/2020
 • Hry detí v MŠ – 12/2020
 • Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky – 9/2021
 • Povinné predprimárne vzdelávanie – 10/2021
 • Hudobná výchova hravo a zábavne – 11/2021
 • Portfólio pedagogického zamestnanca – 11/2021
 • Finančná gramotnosť v MŠ – 12/2021
 • Diagnostika detskej kresby – 1/2022
 • Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ – 3/2022
 • Pedagogické diagnostikovanie nie je len o pozorovaní 11/.2022
 • Plán profesijného rozvoja pre MŠ 3/2023
 • Inkluzívne vzdelávanie v MŠ 3/2023
 • Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ 4/2023
 • Mediálna výchova v MŠ 4/2023
 • Stratégie riešenia problémového správania v MŠ 5/2023
 • Čo by mala učiteľka MŠ vedieť zo zákona o PZ/OZ  3/2024
 • Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ  4/2024
 • Rozvíjanie tvorivosti a kreativity dieťaťa v MŠ  4/2024

 

 

Iveta Lomjanszká

 • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní – 5/2015
 • Digitálne mobilné zariadenia – Tablet – 8/2015
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti 2/2018
 • Práca v digitálnom svete 3/2018
 • Využitie IKT vo VVČ – 10/2019
 • Ľudové tradície a zvyky v MŠ – 12/2019
 • Hodnotenie priebehu VVČ z hľadiska fáz, metód, zásad, foriem, prostriedkov a výsledkov učenia sa dieťaťa – 2/2020
 • Profesijné kompetencie učiteľa – 9/2020
 • Predčitateľská gramotnosť vo VVČ – 11/2020
 • Využitie literárnych diel vo VVČ – 12/2020
 • Hudobná výchova hravo a zábavne – 11/2021
 • Portfólio pedagogického zamestnanca – 11/2021
 • Finančná gramotnosť v MŠ – 12/2021
 • Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky – 1/2022
 • Diagnostika detskej kresby – 1/2022
 • Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ – 3/2022
 • Pedagogické diagnostikovanie nie je len o pozorovaní 11/.2022
 • Plán profesijného rozvoja pre MŠ 3/2023
 • Inkluzívne vzdelávanie v MŠ 3/2023
 • Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ 4/2023
 • Mediálna výchova v MŠ 4/2023
 • Stratégie riešenia problémového správania v MŠ 5/2023
 • Čo by mala učiteľka MŠ vedieť zo zákona o PZ/OZ  3/2024
 • Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ  4/2024
 • Rozvíjanie tvorivosti a kreativity dieťaťa v MŠ  4/2024

 

Katarína Bohúnová

 • Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa 7/2006
 • Koncipovanie kurikulárneho projektu 2/2009
 • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní  5/2015
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní 2/2018
 • Práca v digitálnom svete 3/2018
 • Kurikulum a digitalizácia 8/2023
 • Čo by mala učiteľka MŠ vedieť zo zákona o PZ/OZ  3/2024
 • Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ  4/2024
 • Rozvíjanie tvorivosti a kreativity dieťaťa v MŠ  4/2024
 • Mediálna výchova v MŠ  5/2024