poplatky

ŠKOLNÉ

Rodičia uhrádzajú príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zmysle VZN Mesta Pezinok č. 5/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach – § 1.

Č.účtu: SK23 5600 0000 0066 3449 8004

STRAVNÉ

Rodičia uhrádzajú príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zmysle VZN Mesta Pezinok č. 5/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach – § 5.

Č.účtu: SK40 5600 0000 0066 3449 1005

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

Rodičia uhrádzajú príspevky dohodnuté a odsúhlasené na prvej schôdzke Združenia rodičov v mesiaci september v každom školskom roku.

Č.účtu: SK11 0200 0000 0035 5531 1455