poplatky

ŠKOLNÉ

Rodičia uhrádzajú príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zmysle VZN Mesta Pezinok č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

STRAVNÉ

Rodičia uhrádzajú príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zmysle VZN Mesta Pezinok č. 8/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

Rodičia uhrádzajú príspevky dohodnuté a odsúhlasené na prvej schôdzke Združenia rodičov v mesiaci september v každom školskom roku.