Deti sa do MŠ prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti (prihlášky) zákonného zástupcu, ktorú po vyplnení všetkých údajov spolu s potvrdením zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast predloží riaditeľovi. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (špeciálneho pedagóga a psychológa,…).

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

Riaditeľka prijíma deti podľa podmienok/kritérií zverejnených spolu s oznámením miesta a termínu podávania žiadostí.

Zápis do MŠ na šk.r.2019-2020

ziadost-na-prijatie-na šk.r.2019-2020

PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY