Deti sa do MŠ prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti (prihlášky) zákonného zástupcu, ktorú po vyplnení všetkých údajov spolu s potvrdením zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast predloží riaditeľovi. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (špeciálneho pedagóga a psychológa,…).

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla 1 mesiac pred zápisom detí.

Riaditeľka prijíma deti podľa podmienok/kritérií zverejnených spolu s oznámením miesta a termínu podávania žiadostí.

Prijímanie detí do materskej školy :

Spádové MŠ_Nariadenie_Mesto Pezinok (2)

Podmienky prijímania dieťaťa do MŠ na.doc x

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2024-25

Oznam o zápise na šk.r. 2024-2025