tlacivaSPLNOMOCNENIE  na prevzatie dieťaťa z predškolského zariadenia

Žiadosť o uvoľnenie z MŠ
(Ak je neprítomnosť dlhšia ako 3 po sebe nasledujúce dni – t.j. 4 dni a viac.)

VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti prostredia okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu