Občianske združenie pri MŠ FAREBNÉ LENTILKY

Názov: FAREBNÉ LENTILKY

IČO: 30856949

Sídlo/Adresa:  Záhradná 34, 902 01 Pezinok

Právna forma:  Občianske združenie

Č.účtu: SK22 0200 0000 0019 3060 9757

 

  1. Názov a charakter združenia

Názov občianskeho združenia (ďalej len „združenie“) je FAREBNÉ LENTILKY. Združenie je dobrovoľné, nepolitické záujmové združenie rodičov a sympatizantov pri Materskej škole Záhradná 34, 902 01 Pezinok.

  1. Sídlo združenia

Sídlom združenia je  Materská škola, Záhradná 34, 902 01 Pezinok (ďalej len „materská škola“)

III. Cieľ činnosti združenia

Cieľom činnosti združenia je podpora vzdelávania a predškolskej prípravy detí v materskej škole, zahŕňajúca:

3.1  Podporu rozvoja:

-kultúrneho a spoločenského vývoja detí,

-výchovy a predškolského vzdelávania,

-športu a telovýchovy.

3.2  Podporu schopností a osvojovanie si návykov v rámci:

-etickej a estetickej výchovy,

-zdravotnej prevencie  a psychohygieny,

-linquistiky, štylistiky a rétoriky.

3.3  Rozvoj vedomostí v rozsahu predškolského vzdelávania a výchovy v oblastiach  dôležitých pre osvojovanie si

-historických, národných a kultúrnych poznatkov,

-zemepisných a prírodovedných vedomostí,

-brannej výchovy.

3.4  Rozvoj kontaktov a spolupráce s inými subjektami vrátane zahraničných, pôsobiacimi najmä v oblasti výchovy a vzdelávania detí, vedy, kultúry, športu a telovýchovy, a to v rozsahu cieľu činnosti združenia.

3.5  Organizáciu aktivít alebo podieľanie sa na organizácii aktivít zameraných na rozvoj kultúrneho a spoločenského vývoja detí, výchovy a vzdelávania detí vrátane organizácie športových a telovýchovných aktivít zameraných na rozvoj pohybových schopností detí, a to najmä formou:

-záujmových krúžkov,

-vedomostných alebo športových súťaží,

-náučných alebo poznávajúcich pobytov vrátane pobytov na území SR alebo v zahraničí,

-návštev výstav, prezentácií, zábavných, kultúrnych alebo športových podujatí,

-aktivít v športových zariadeniach,

-náučných alebo zábavných programov, karnevalov, diskoték

3.6  Organizáciu aktivít alebo podieľanie sa na organizovaní aktivít v oblasti podpory a prezentácie činnosti združenia, a to najmä formou:

-sústreďovania poznatkov o činnosti združenia a ich prezentácie na verejnosti,

-vykonávanie prednášok a školení zameraných na predškolskú výchovu a vzdelávanie detí,

-podujatí, prezentácií, plesov za účelom získania nových členov alebo sponzorov činnosti združenia.