Celý školský poriadok Materskej školy si môžete pozrieť  tu     Školský poriadok od 1.9.2021

 

Na webe uvádzame obsah dokumentu:

1. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

2. PREVÁDZKA MŠ

3. PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MŠ

3.1. Zápis a prijatie detí do MŠ

3.2. Povinné predprimárne vzdelávanie

3.3. Dochádzka detí do MŠ

4. Úhrada príspevkov

5. PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A RODIČA

5.1. Dieťa má právo na:

5.2. Dieťa je povinné:

5.3. Rodič/zákonný zástupca má právo:

5.4. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný

6. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ

6.1. Organizácia tried

6.2. Prevádzka tried, preberanie detí a komunikácia s rodičmi

6.3. Organizácia počas popoludňajšieho odpočinku

6.4. Organizácia v šatni

6.5. Organizácia v hygienickom zariadení

6.6. Organizácia v jedálni

6.7. Pobyt detí vonku

6.8. Organizácia výchovy a vzdelávania a mimo edukačných aktivít.

7. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A ICH OCHRANY PRED SOCIÁLNO – PATOLOGICKÝMI JAVMI

8. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

9. OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU