MATERSKÁ  ŠKOLA , Záhradná 34, 902 01 Pezinok

Materská škola Záhradná 34 v Pezinku (ďalej len materská škola) bola zriadená podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním detí, ktorá môže poskytovať predprimárne vzdelávanie deťom počas celého dňa, pričom môže zabezpečovať aj poldennú starostlivosť.

Materská škola bola prvý krát otvorená od 16.1.1964. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom materskej školy Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok. S účinnosťou od 01.01.2014 je Materská škola rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriaďovacia listina bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 195/2013 dňa 12.11.2013. Poslaním je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. (OKEČ: 80101 Predškolská výchova).

Neoddeliteľnou súčasťou materskej školy je zariadenie školského stravovania.

Materská škola sa nachádza v tichom prostredí medzi obytnými budovami v centre mesta mimo hlavnej cestnej komunikácie. Budova je prízemná účelová stavba postavená na ploche 551,726 m2 s dvoma veľkými triedami (každá má 84m²), ktoré sú nábytkom rozdelené na herňu (54m²) a stabilnú spálňu (30m²), hygienickým zariadením a skladovým priestorom pri každej triede. Samostatnými miestnosťami sú: šatňa pre všetky deti (16m²), triedy sa v nej striedajú, každé dieťa má vlastnú skrinku.  Jedáleň (21m²) s počtom miest 27, triedy sa v nej striedajú. Kancelária riaditeľky, zborovňa a kuchyňa s troma priľahlými skladovými priestormi a kancelária vedúcej školskej jedálne. Vchod do budovy tvorí vestibul (9m²), z ktorého sa vchádza do šatne, zborovne a dlhej chodby (24m²). Z dlhej chodby sa vchádza do tried – 1. trieda vľavo, 2 trieda vpravo, do kancelárie vľavo a do jedálne vpravo na konci chodby. Do tried sa vchádza cez úzku chodbu, po jej pravej (ľavej) strane sú hygienické zariadenia., každé má 4 toalety, 4 umývadlá, každé dieťa má vlastný uterák a pohárik.

Okolo budovy je veľká záhrada s trávnatou plochou (945m²), vysokými stromami, s kríkmi pozdĺž celej záhrady popri múre „Šance“, pieskoviskom (25m²), pevnou plochou v prednej časti záhrady (100m²) a šikmou plochou v zadnej časti záhrady vhodnej na zimné športové aktivity(216m² z celkovej trávnatej plochy). Záhrada je vybavená dostatočným množstvom náradia pre pohybové aktivity detí a lavičkami pre možnosť oddychu detí. Celý školský areál je oplotený.

Materiálne vybavenie interiéru je dostatočné. Podlahy sú pokryté kobercami. V priestore pod stolmi je linoleum. Hygienické zariadenia, vestibul, šatňa a jedáleň sú pokryté dlažbou. Ležadlá a stoličky sú pre každé dieťa, v triedach je 9 stolov (4+5), každý s miestom pre 6 detí. V jedálni je miesto pre 30 detí, stravovanie prebieha v dvoch etapách. Šatňa je vybavená skrinkami pre každé dieťa a lavičkami. V každom hygienickom zariadení sú 4 umývadlá (1x so sprchovou batériou), 4 toalety, nad umývadlami je veľké zrkadlo. Každé dieťa má svoj uterák, hrebeň, pohárik a deti druhej triedy aj svoju zubnú kefku.

Zameranie Školy

Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie detí v oblasti podpory zdravia, v súlade so záujmami detí realizuje záujmovú, krúžkovú činnosť pre deti a obohacuje život materskej školy organizovaním mimo vyučovacích aktivít.

sportove-aktivityPodpora zdravia

Cieľmi sú:

 • Rozvoj a sústavná starostlivosť o životné prostredie interiéru a exteriéru
 • Rozvoj zdravého životného štýlu najmä prostredníctvom organizovania rôznych športových a pohybových aktivít (predplavecký a korčuliarsky výcvik, detská olympiáda – letné športy, realizácia zimných športov, turistika v prírode, využívanie netradičných športov využívaním nezvyčajného i tradičného športového náčinia a náradia…).

Krúžková činnosť

Cieľom je umožniť deťom najmä vo veku od 4 rokov vybrať si a zapojiť sa do činnosti, ktorá ich zaujíma a ďalej rozvíja. Vzhľadom na priestorové podmienky materskej školy môžeme realizovať obmedzené množstvo krúžkov /2-3/. Ponúkame krúžky pohybové, tvorivého rozvoja a vedomostné:

 • Pohybovka
 • Tanečníček
 • Výtvarníček
 • Oboznamovanie s cudzím jazykom – angličtina

Mimo vyučovacie aktivity

Cieľom je umožniť rozvoj tvorivosti a zapojiť deti a rodičov do spoločných a spoločenských aktivít. Materská škola organizuje spolu s rodičmi:

 • Jesenné variácie /olympiáda, tekvičky, šarkaniáda…/
 • Vianočná besiedka
 • Deň matiek/Deň rodiny
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Rôzne brigády smerujúce k úprave prostredia
 • Ďalšie aktivity sú bez účasti rodičov: Mikulášska besiedka, Karneval, divadelné a iné kultúrne i športové podujatia, výlety a exkurzie.

V prípade záujmu rodičov je možné zorganizovať aj ďalšie mimo vyučovacie aktivity.